Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby Dropareal.cz

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel
Bohemiasoft s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16675
se sídlem: Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika
IČ: 28090403 DIČ: CZ28090403
bankovní spojení: 2600080090/2010 - Fio banka, a.s.
kontaktní e-mail: podpora@bohemiasoft.com
(dále jen "poskytovatel")

1.2. Objednatel
fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby DROPAREAL.cz prostřednictvím objednacího formuláře
(dále jen "objednatel")

poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby DROPAREAL.cz (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://www.DROPAREAL.cz/obchodni-podminky.html.

2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci.


3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k webovému rozhraní pro provozování obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

3.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

3.4. Vymezení základních pojmů:

3.4.1. SLUŽBA DROPAREAL.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví objednatele. U domény třetího řádu je možnost zvolení názvu pouze z jedné z těchto možností: www|eshop|shop|e-shop|obchod. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele http://www.DROPAREAL.cz

3.4.2. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.

3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.

3.4.4. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.

3.5. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.


4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

4.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, který jsou nabízeny poskytovanou službou.

4.2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.3. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.

4.4. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

4.6. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4.7. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu. Objednavatel svou registrací opravňuje Poskytovatele k zasílání informačních emailů. Z doručování informačních emailů se může Objednavatel kdykoliv odhlásit.

4.8. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.9. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.

4.10. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

4.11. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem, zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů. Objednatel se zavazuje udržovat tyto údaje aktuální.

4.12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@bohemiasoft.com.

4.14. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

4.15. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíhajích úprav a vylepšení. Zakoupením nabízeného pronájmu systému dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou testovací verzi, kde je vždy implementováno aktuální nastavení a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení.Po zakoupení placené verze nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech kdy objednatel požaduje funkce které systém přímo nenabízí.

4.16. Objednatel bere na vědomí, že součástí veřejné části internetové aplikace je odkaz v patičce s tímto textem "Vytvořeno systémem www.DROPAREAL.cz". Tento odkaz je možné odstranit na požádání, cena za odstranění se řídí dle aktuálního ceníku v administraci eshopu.


5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele na: www.DROPAREAL.cz . případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 30 minut, je poskytovatel povinnen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby, na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn na úvodní stránce administrace po přihlášení

5.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5.4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období.

5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury a to službu DROPAREAL.CZ nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.), . Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 4.5. - 4.8. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.

5.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinnen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.

5.9. V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření zpodvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.


6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY
6.1. Provoz služby se sjednává na dobu: 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen,a to v případě pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované službynejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel službu sjednanou.

6.2. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14-ti denní a začína plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení vypovědi druhé smluvní straně.

6.3. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

6.4. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

6.5. Objednatel může převést službu na 3. osobu. Musí tak, ale provést pouze se souhlasem poskytovatele, který vyjádří souhlas elektronickou formou na email objednatele. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také převzít veškeré závazky od původního objednatele.


7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Jakmile objednatel vyplní formulář pro přechod do ostrého provozu, je mu automaticky zaslána výzva k platbě (proforma).

7.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

7.3. Deset dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena faktura na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

7.4. Pokud není faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není faktura uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení stránek. Pokud není faktura uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému. V případě, že doba trvání služby byla sjednána na dobu delší než jeden měsíc, je ze strany poskytovatele vystaven dobropis, který snižuje dlužnou částku na období právě jednoho měsíce.

7.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

7.6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

7.7. Všechnydaňové doklady, proformy, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě.

7.8. Pokud si objednatel zvolí automatické strhávání plateb z platební karty, bude poskytovatel pravidelně provádět platbu na další období přímo z kreditní karty objednatele. V případě úspěšné provedené transakce je objednateli po provedené platbě zaslán daňový doklad. V případě, že nelze transakci provést, je objednatel vyzván k platbě dle bodu 7.1. Automatické strhávání plateb může objednatel kdykoliv zrušit ve své administraci, v sekci "Faktury".


8. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
8.1. Jakékoliv použití služeb třetích stran nabízených prostřednictvím "Webareal Doplňky", tedy doplňků do eshopu nebo poradenských služeb specialistů je zcela na vlastní riziko Objednatele. A Poskytovatel tak neručí za tyto služby dodávané třetími stranami.

8.2. Ve vztahu ke službám třetích stran neposkytuje Poskytovatel žádné záruky. Poskytovatel nezaručuje dostupnost, kvalitu ani funkčnost služeb třetích stran.

8.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel může kdykoli podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění deaktivovat přístup k jakýmkoli službám třetích stran. Poskytovatel není odpovědný ani neručí Objednateli za přerušení nebo pozastavení přístupu ke službám třetích stran nebo jejich deaktivaci.

8.4. Pokud Objednatel nainstalujete nebo aktivuje službu třetí strany, uděluje tímto Poskytovateli svolení udělit příslušné třetí straně přístup k datům Objednatele a přijmout jakékoli další operace, které jsou vyžadovány při spolupráci se službou třetí strany a jakoukoliv výměnu dat mezi Objednatelem a třetí stranou.

8.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli zveřejnění, úpravu nebo vymazání dat Objednatele nebo jiných materiálů ani za jakékoli odpovídající ztráty nebo škody, které mohou vzniknout Objednateli v důsledku přístupu služby třetích stran k datům Objednatele.

8.6. Obchodní vztah mezi Objednatelem a jakoukoliv třetí stranou je pouze vztahem mezi Objednatelem a příslušnou třetí stranou. Poskytovatel není povinen zasahovat do jakýchkoliv sporů mezi Objednatelem a třetí stranou.9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele.

9.2. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele a to informací, která je zobrazena na úvodní straně administrativní části, po přihlášení .


© Bohemiasoft s.r.o. Všechna práva vyhrazena